summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterAdd stt aliasTom Willemse7 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2013-12-10Add stt aliasHEADmasterTom Willemse1-0/+1
2013-08-19Initial commit of git config in vcshTom Willemse3-0/+32
 
Clone
git://ryuslash.org/dot/tom/git.git